Vedtægter gældende for Odder Vinterbadeklub maj 2013, ændret og vedtaget – gældende fra marts 2020.

§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er: Odder Vinterbadeklub Klubbens hjemsted er: Odder Kommune

§ 2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a) at etablere og drive vinterbadningsfaciliteter i Odder Kommune, indbefattende sauna, omklædningsfaciliteter samt en badebro.
b) at fremme og varetage interessen for vinterbadning i lokalområdet.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem optages enhver m/k over 15 år, der accepterer foreningens vedtægter og regelsæt som findes på foreningens hjemmeside.

Stk. 2. Børn under 15 år har fri adgang i følgeskab med en voksen

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, der findes på hjemmesiden. Medlemsskabet er først gyldigt, når indbetalingen er registreret på foreningens konto. Kontingent opkræves i juli med betaling senest 20. august. – Der betales forud for en sæson ad gangen.

Stk. 3.1:
Medlemmer, som har været medlemmer den foregående sæson, betaler kontingent senest den 20. august for at bevare medlemskabet. Såfremt kontingentet ikke er rettidigt betalt, betragtes medlemsskabet som ophørt og nøglekort inddrages/spærres. Der udsendes ikke rykkere.

Stk. 3.2:
For nye medlemmer, samt medlemmer, der ikke har været medlemmer den nærmest foregående sæson opkræves udover kontingent endvidere et indmeldelsesgebyr samt et depositum for nøglebrik. Nye medlemmer kan ansøge om medlemsskab pr. 15. september på foreningens hjemmeside eller blive skrevet på venteliste. Nye medlemmer antages efter tur ifølge venteliste.

Stk. 3.3:
Bestyrelsesmedlemmer, der har tjent i mindst 10 år og derefter træder ud af bestyrelsen, tildeles æremedlemsskab af OVK i tidsbegrænset periode på fem år uden at skulle betale kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Ifølge stk. 3.1 anses medlemsskabet endvidere for ophørt, såfremt rettidig indbetaling af kontingentopkrævning ikke har fundet sted.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr og kontingent. Foreningens bestyrelsesmedlemmer er fritaget for at betale kontingent.
Allerede indbetalt kontingent bliver ikke refunderet ved udmeldelse/eksklusion.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne med angivelse af dagsordenen.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden
3. Regnskabsaflæggelse
4. Godkendelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant
9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes også reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2-3 medlemmer, og 2 suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7 Adgang, ophold og god opførsel
Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for adgang, ophold og opførsel på de faciliteter klubben ejer eller har råderet over.
Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter sanktioner for ikke at overholde de fastsatte retningslinjer. I særlige tilfælde kan bestyrelsen herunder ekskludere et medlem. En eksklusion skal stadfæstes på den næstfølgende generalforsamling.

§ 8 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Stk 3. Dirigenten træffer beslutning om hvor på dagsordenen et punkt vedr. vedtægtsændringer skal indgå.

§ 11 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.